نویسنده = رضا سکوتی اسکوئی
تعداد مقالات: 2
1. تدوین روش مناسب برای تعیین فرسایش قابل تحمل خاک در ایران

دوره 6.1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

10.22092/lmj.2018.117165

رضا سکوتی اسکوئی؛ محمود عرب خدری


2. ارزیابی تخریب خاک به روش GLASOD ، مطالعه موردی دشت ارومیه

دوره 2.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-169

10.22092/lmj.2014.101246

رضا سکوتی اسکوئی؛ سمیه غلام آزاد؛ نادر قائمیان