نویسنده = عباس طاعتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تناسب اراضی در نواحی زراعی-زیستگاهی آبیک برای زراعت‌ گندم و جو دیم

دوره 2.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-136

10.22092/lmj.2015.101275

عباس طاعتی؛ فریدون سرمدیان