نویسنده = محمد هادی میرزاپور
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت تلفیقی مصرف کودهای شیمیایی و زیستی در کاهش غلظت نیترات در اسفناج

دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 44-55

10.22092/lmj.2016.107016

محمدرضا نائینی؛ محمد هادی میرزاپور