نویسنده = محمد تقی عموزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قوانین و مقررات کشوری مرتبط با جنگلها و مراتع

دوره 6.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 153-167

10.22092/lmj.2019.118335

پژمان رودگرمی؛ محمد تقی عموزاده