نویسنده = عادل زارع
تعداد مقالات: 1
1. نیاز آموزشی کشاورزان در خصوص مدیریت خاک در منطقه رامشیر استان خوزستان

دوره 6.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-142

10.22092/lmj.2019.118333

عباس نوروزی؛ عادل زارع؛ نعیمه زلالی