نویسنده = ابراهیم مقیسه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌های تبدیلی رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم برای برآورد میزان جابجایی خاک

دوره 7.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-141

10.22092/lmj.2019.120551

مراد میرزایی؛ رایحه میرخانی؛ ابراهیم مقیسه؛ محمد حسن روزیطلب؛ حسین اسدی