همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

فرهاد مشیری

حاصلخیزی خاک و بیوژئوشیمی رایزوسفرو. موسسه تحقیقات خاک و آب مدیر داخلی

fa.moshiri@yahoo.com

مدیر اجرایی

فاطمه آقاجانی

منابع طبیعی- محیط زیست مدیر اجرایی

jolm9297@gmail.com