دوره و شماره: دوره 2.1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-65 
3. کودهای زیستی فسفره و ضرورت توسعه آن‌ها درکشور

صفحه 27-39

10.22092/lmj.2014.100082

فرهاد رجالی؛ هادی اسدی رحمانی؛ کاظم خاوازی؛ احمد اصغرزاده؛ اشرف اسمعیلی زاد