نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی

10.22092/lmj.2018.115970

عنوان مقاله [English]

Journal of land manegment