علمی- ترویجی مدیریت اراضی (LMJ) - اهداف و چشم انداز