علمی- ترویجی مدیریت اراضی (LMJ) - فرایند پذیرش مقالات